Quy chuẩn riêng cho công trình thoát nước đô thị – Phần 2

536
Quy chuẩn riêng cho công trình thoát nước đô thị
Quy chuẩn riêng cho công trình thoát nước đô thị

Hiện nay, hệ thống thoát nước tại các đô thị hiện nay là hệ thống thoát nước chung cho nhiều loại nước như nước thải, nước mưa… Các quy chuẩn về xây dựng hạ tầng công trình thoát nước chưa đồng bộ, khiến các chủ đầu tư khi thi công xây dựng các công trình thoát nước, xử lý nước thải gặp khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN 07-2:2016/BXD) các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước.

>> Quy chuẩn riêng cho công trình thoát nước đô thị – Phần 1

>> Công trình đô thị

Tái sử dụng nước thải sau xử lý

Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều nhà máy xử lý nước thải theo nhiều công nghệ khác nhau. Tuy nhiên để đạt hiệu quả trong xử lý nước thải, quy chuẩn quy định nước thải khi đưa tới nhà máy (trạm) xử lý phải đạt yêu cầu tại các quy chuẩn như: QCVN 14:2008/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT… để phù hợp với từng loại nước thải và nguồn tiếp nhận. Việc quản lý bùn thải thu gom được từ hệ thống thoát nước thải phải tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 50:2013/BTNMT.

Trạm/nhà máy xử lý nước thải phải có thiết bị thu gom và khử mùi hoặc phải có các giải pháp ngăn ngừa mùi, khí phát tán ra môi trường xung quanh. Các công trình trong nhà máy xử lý nước thải phải có song chắn rác được lắp đặt ở mọi trạm xử lý nước thải với công suất bất kỳ. Các trạm xử lý nước thải công suất từ 100m3/ngày trở lên phải có bể lắng cát. Thiết bị thu dầu mỡ phải được bố trí khi nồng độ dầu mỡ lớn hơn 100mg/l.

Trạm/nhà máy xử lý nước thải phải có thiết bị thu gom và khử mùi
Trạm/nhà máy xử lý nước thải phải có thiết bị thu gom và khử mùi

Phải bố trí bể làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học để tăng hiệu suất lắng và đảm bảo điều kiện nồng độ chất rắn lơ lửng của dòng nước thải vào các công trình xử lý sinh học dưới 150mg/l. Các công trình xử lý nước thải trên đất ướt như cánh đồng tưới nông nghiệp, bãi lọc ngập nước được phép đặt ở những nơi có đủ điều kiện địa chất thủy văn, đáp ứng những yêu cầu vệ sinh của địa phương…

Phải bố trí bể làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học để tăng hiệu suất lắng
Phải bố trí bể làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học để tăng hiệu suất lắng

Đại diện Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường, Bộ Xây dựng cho biết, Dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn phải có thuyết minh về sự tuân thủ quy định của quy chuẩn này.

Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế công trình thoát nước tiến hành theo quy định hiện hành, trong đó phải có nội dung về sự tuân thủ các quy định của quy chuẩn QCVN 07-2:2016/BXD.